Officiële regels

Aankoop niet verplicht

Ongeldig waar verboden

 1. Promotieperiode: Deze Florida's Sports Coast-promotie (“Promotie”) begint om 00:00 uur Eastern
  Tijd (“ET”) op 30 juni 2024 en eindigt om 23:59 ET op of rond 18 juni 2024 (“Promotieperiode”).
 2. Geschiktheid: Alleen toegankelijk voor legale inwoners van de VS die op de datum van binnenkomst 21 jaar of ouder zijn. Werknemers van Florida's Sports Coast/Pasco County, Florida (“Sponsor”), en alle aangesloten bedrijven, moederbedrijven, prijsaanbieders van dochterondernemingen en reclame- en promotiebureaus die betrokken zijn bij de Actie (gezamenlijk “Promotie-entiteiten”), en leden van hun directe familieleden (echtgenoten, ouders, kinderen en broers en zussen en hun echtgenoten) en/of degenen die in hetzelfde huishouden wonen van al deze werknemers komen niet in aanmerking. Nietig indien dit bij wet verboden of beperkt is. Onderworpen aan alle toepasselijke federale, staats- en lokale wetten, verordeningen en voorschriften. Door deel te nemen aan de Promotie aanvaarden deelnemers en gaan zij ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Officiële Regels.
 3. Hoe meedoen: Om mee te doen, moet een individu tijdens de promotieperiode drie vrienden taggen in de reacties. Volg op Instagram: @flsportscoast, @gonejuicingnpr en @thehaciendanpr. Volg op Facebook: @flsportscoast en @captainkurtscallopingcharters. Bonusinvoer: voeg een bericht toe aan je verhaal. Elke post op sociale media doet mee aan de willekeurige trekking en maakt kans op de hoofdprijs. Maximaal vijf (5) deelnames per persoon tijdens de promotieperiode.
 4. Willekeurige trekking: De potentiële winnaar van de hoofdprijs moet dan binnen één (1) dagen na kennisgeving een verklaring inzake geschiktheid, aansprakelijkheid en publiciteit ondertekenen en terugsturen, anders wordt de potentiële winnaar gediskwalificeerd en kan een alternatieve potentiële winnaar van de hoofdprijs worden geselecteerd, geheel naar eigen goeddunken van de Sponsor.
  Niet-naleving binnen voorgeschreven tijdsperioden zal resulteren in de diskwalificatie van een potentiële winnaar en een plaatsvervanger
  winnaar geselecteerd, naar eigen goeddunken van de Sponsor. Prijsmelding geretourneerd als niet leverbaar of
  niet reageren zal resulteren in diskwalificatie en de hoofdprijs zal verbeurd verklaard worden en een plaatsvervangende winnaar kan zijn
  geselecteerd, naar eigen goeddunken van de Sponsor.
 5. Kennisgeving/verificatie winnaars: De potentiële winnaar van de hoofdprijs wordt op de hoogte gebracht via het directe sociale mediaprofiel van Instagram en aan wie de diensten worden gefactureerd. De Sponsor behoudt zich het recht voor om de Promotie, of een deel ervan, te annuleren, op te schorten en/of aan te passen als fraude, technische storingen of enige andere factor waarover de Sponsor redelijkerwijs geen controle heeft, de integriteit of de goede werking van de Promotie schaadt, zoals bepaald door de Sponsor in naar eigen goeddunken, en in het geval van annulering, zal de hoofdprijs worden toegekend in een willekeurige trekking uit alle in aanmerking komende inzendingen die voorafgaand aan de annulering zijn ontvangen in overeenstemming met deze officiële regels. Het nalaten van de sponsor om enige voorwaarde van deze officiële regels af te dwingen, betekent niet dat er afstand wordt gedaan van die bepaling.
  WAARSCHUWING: ELKE POGING VAN EEN DEELNEMER OF EEN ANDERE INDIVIDU OM OPZETTELIJK SCHADE TE MAKEN AAN EEN WEBSITE OF SOCIALE MEDIA-PAGINA DIE AAN DEZE PROMOTIE IS VERBONDEN OF DE WETTIGE WERKING VAN DE PROMOTIE TE ONDERMIJNEN, KAN EEN OVERTREDING VAN HET STRAFRECHT EN HET BURGERLIJK RECHT ZIJN; INDIEN EEN DERGELIJKE POGING WORDT GEDAAN, BEHOUDT DE SPONSOR ZICH HET RECHT VOOR OM EEN DERGELIJKE PERSOON TE VERVOLGEN EN SCHADEVERGOEDING TE vorderen, VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET. De Sponsor behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken een persoon te diskwalificeren: om te proberen te knoeien met of het ondermijnen van het Deelnameproces en/of de legitieme uitvoering van de Promotie; om de officiële regels te overtreden; of om op een onsportieve of storende manier te handelen of met de bedoeling om een andere persoon te irriteren, misbruiken, bedreigen of lastig te vallen. Als de Promotie om welke reden dan ook niet kan verlopen zoals gepland, kan de Sponsor, naar eigen goeddunken, verdachte Inzendingen ongeldig verklaren en (a) de Promotie wijzigen of de Promotie opschorten om de beperking aan te pakken en vervolgens de Promotie hervatten in een manier die het best aansluit bij de geest van
  deze officiële regels; of (b) de hoofdprijs willekeurig toekennen uit alle in aanmerking komende inzendingen die zijn ontvangen in overeenstemming met
  deze officiële regels voorafgaand aan de annulering.
 6. Garanties en verklaringen; Vrijwaring van aansprakelijkheid: U (winnaar) houdt hierbij de Sponsor en elk van de
  Promotie-entiteiten en elk van hun respectievelijke functionarissen, directeuren, leden, managers, werknemers, agenten,
  vertegenwoordigers, opvolgers en rechtverkrijgenden (de "vrijgestelde partijen") vrijwaren van en tegen claims van derden
  voortkomend uit het gebruik van een Inzending en u doet afstand van enig recht op inspectie of goedkeuring van het gebruik van uw Inzending door de Sponsor in
  verband met de Actie of om voor dergelijk gebruik gecompenseerd te worden. Deelname aan de Actie vormt
  toestemming aan de Sponsor om de naam en het adres van een winnaar en zijn/haar gast te gebruiken in verband met de administratie
  van de Promotie en zoals anderszins vereist door de wet. Door deel te nemen aan de Promotie gaat de deelnemer ermee akkoord dat Gevrijwaarde Partijen op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor, en door de deelnemer zullen worden gevrijwaard voor enige aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel, verlies of schade van welke aard dan ook aan personen, met inbegrip van overlijden en eigendom, als gevolg van geheel of gedeeltelijk, direct of indirect, vanaf deelname, de aanvaarding, het bezit, het gebruik of misbruik van de hoofdprijs of een onderdeel daarvan, indien van toepassing, of deelname aan de actie of deelname aan een actiegerelateerde activiteit. Hierbij verklaart en garandeert u dat u deze Officiële Regels hebt gelezen en er volledig mee bekend bent
  hun inhoud en stemt ermee in hieraan gebonden te zijn.
 7. Geschillen: DEELNEMERS/WINNAARS GAAN ERMEE AKKOORD DAT: ALLE KWESTIES EN VRAGEN OVER DE GELDIGHEID VAN DE BOUW INTERPRETATIE EN UITVOERBAARHEID VAN DE PROMOTIE OF DE 18/7/24, 8:49 AM Sports Coast Ale Trail Algemene voorwaarden – Florida's Sports Coast
 8. Sponsor/beheerder: Sponsor van de promotie is Florida's Sports Coast/Pasco County, Florida,
  1938 Eend Slough Blvd. Drievuldigheid, Florida 34655.

Deze Actie wordt op geen enkele manier gesponsord, onderschreven of beheerd door, of geassocieerd met Facebook, Twitter of Instagram. U begrijpt dat u uw gegevens aan de Sponsor verstrekt, en niet aan Facebook, Twitter of Instagram.

nl_NLNederlands